Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (sinh vật) cơ quan thô sơ, bộ phận thô sơ
  the rudiment[sof the tail
  bộ phận thô sơ sẽ phát triển thành đuôi, cái đuôi thô sơ
  rudiments
  (số nhiều) khái niệm cơ sở; kiến thức sơ đẳng
  khái niệm cơ sở về kinh tế học

  * Các từ tương tự:
  rudimental, rudimentary