Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cao su
  tyres are made of rubber
  lốp xe làm bằng cao su
  synthetic rubber
  cao su tổng hợp
  (Mỹ eraser) cái tẩy, cục gôm
  a pencil with a rubber on the end
  cái bút chì có tẩy ở đầu cuối
  giẻ lau bảng
  (khẩu ngữ, chủ yếu Mỹ) bao cao su (tránh thụ thai)
  (số nhiều) giày cao su (đi ra ngoài giày khác để đi mưa, đi tuyết)
  Danh từ
  ván (bài brit…)
  sau bữa cơm tối, ta có chơi vài ván brít không?

  * Các từ tương tự:
  rubber band, rubber boot, rubber dinghy, rubber goods, rubber plant, rubber solution, rubber stamp, rubber tree, rubber-covered