Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubber stamp /,rʌbə'stæmp/  

  • Danh từ
    con dấu
    (bóng, xấu) người máy móc rập theo quyết định của người khác

    * Các từ tương tự:
    rubber-stamp