Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cũng elastic band, (Mỹ) elastic)
    vòng dây chun (để cột, buộc)