Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    vật liệu trở về trạng thái ban đầu