Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctilio /pʌŋk'tiliəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều punctilios)
    sự chú ý đến từng chi tiết tỉ mỉ

    * Các từ tương tự:
    punctilious, punctiliously, punctiliousness