Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctiliously /pʌŋk'tiliəsli/  

  • phó từ
    [một cách] tỉ mỉ đến từng chi tiết