Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precipitation /prisipi'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự vội vàng
  act with precipitation
  hành động vội vàng
  (hóa học) sự kết tủa
  mưa; mưa đá; mưa tuyết; lượng mưa (rơi trên một vùng)
  the annual precipitation of a region
  lượng mưa hằng năm của một vùng