Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rainfall /'reinfɔ:l/  

  • Danh từ
    lượng mưa
    an annual rainfall of 50cm
    lượng mưa hằng nằm là 50cm