Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngựa giống nhỏ con
  (cũ, tiếng lóng) 25 bảng Anh
  on Shank's pony
  xem shank

  * Các từ tương tự:
  pony-tail, pony-trekking