Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pony-trekking /pəʊni'trekiŋ/  

  • Danh từ
    sự đi chơi bằng ngựa giống nhỏ