Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bồ câu
  bồ câu đưa thư
  thịt bồ câu
  one's pigeon
  (khẩu ngữ)
  trách nhiệm của mình; công việc của mình
  I don't care where the money comes fromthat's not my pigeon
  tôi không cần chú ý tiền từ đâu tới, đấy không phải là trách nhiệm của tôi
  put (set) the cat among the pigeons
  xem cat

  * Các từ tương tự:
  pigeon english, pigeon-breast, pigeon-breasted, pigeon-hearted, pigeon-hole, pigeon-house, pigeon-pair, pigeon-toed, pigeon's milk