Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pigeon-breast /'pidʤinbrest/  

  • Danh từ
    ngực nhô ra (như ức bồ câu)

    * Các từ tương tự:
    pigeon-breasted