Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pigeon-breasted /'pidʒinbrestid/  

  • Tính từ
    có ức bồ câu (do xương ức dị dạng và nhô ra)