Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pigeon english /'pidʤin'iɳgliʃ/  

  • Danh từ
    tiếng Anh "bồi" ((như) pidgin English)