Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photographer /fə'tɒgrəfə[r]/  

  • Danh từ
    thợ [chụp] ảnh; nhà nhiếp ảnh