Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người biểu diễn, người trình diễn
    an accomplished performer
    người trình diễn giỏi