Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artiste /ɑ:'tist/  

  • Danh từ
    nghệ sĩ sân khấu; diễn viên chuyên nghiệp