Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patriarch /'peitriɑ:k/  

 • Danh từ
  gia trưởng; tộc trưởng; trưởng bộ lạc
  lão trượng
  (tôn giáo) giáo trưởng

  * Các từ tương tự:
  patriarchal, patriarchalism, patriarchally, patriarchate, patriarchic, patriarchical, patriarchy