Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patriarchate /,peitri'ɑ:keit/  /,pæitri'ɑ:keit/

  • Danh từ
    chức giáo trưởng
    nhiệm kỳ giáo trưởng