Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patriarchy /,peitri'ɑ:ki/  /,pæitri'ɑ:ki/

  • Danh từ
    xã hội [theo chế độ] phụ quyền
    nước [theo chế độ] phụ quyền