Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patriarchal /,peitri'ɑ:kl/  /,pæitri'ɑ:kl/

 • Tính từ
  [thuộc] gia trưởng;[thuộc] tộc trưởng;[thuộc] trưởng bộ lạc
  [theo chế độ] phụ quyền
  patriarchal society
  xã hội [theo chế độ] phụ quyền

  * Các từ tương tự:
  patriarchalism, patriarchally