Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bánh yến mạch

    * Các từ tương tự:
    parking, parking lot, parking-meter, parking-ticket, Parkinson's disease, parkinson's law, parkinsonism, Parkinsonisme