Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều palae
    (từ cổ La mã) áo ngoài phụ nữ

    * Các từ tương tự:
    palladia, palladian, palladianism, palladic, palladious, palladium, pallah