Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palladia /pə'leidjəm/  

 • Danh từ
  số nhiều palladia /pə'leidjə/
  (thần thoại,thần học) tượng thần Pa-lát (vị thần bảo hộ thành Tơ-roa)
  sự bảo hộ, sự che chở
  vật hộ mệnh, vật hộ thân, bảo bối
  Danh từ
  (hoá học) Palađi

  * Các từ tương tự:
  palladian, palladianism