Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thuộc nữ thần Palat ức Athêna (Hy lạp)
  thuộc trí tuệ, thuộc trí thức
  theo phong cách của kiến trúc sư Andrea Palladis (người ă (thế kỷ) 16)

  * Các từ tương tự:
  palladianism