Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (hoá học) thuộc paladi