Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nói lầm bầm
  Anh lầm bầm cái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả
  Danh từ
  (số ít)
  tiếng lầm bầm
  an indistinct mumble
  tiếng lầm bầm không rõ

  * Các từ tương tự:
  mumbler