Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mumbler /'mʌmblə[r]/  

  • Danh từ
    người lầm bầm