Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều mos) (Anh, khẩu ngữ) (dạng rút ngắn của moment)
  chốc lát, chút xíu
  half a mo, I'm not quite ready
  chờ chút xíu, tôi chưa thật sẵn sàng
  (viết tắt Mỹ)
  như mth

  * Các từ tương tự:
  MO, mo-drive, moan, moanful, moaningly, moat, moated, mob, mob cap