Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  liken something to something
  vạch ra sự giống nhau, thấy không khác nào
  đời người thường được xem như không khác nào một cuộc hành trình

  * Các từ tương tự:
  likeness