Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    coi ngang nhau, đặt ngang hàng
    chúng ta không thể coi hệ thống giáo dục của Anh và của Đức ngang nhau