Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-hand /'lefthænd/  

 • Tính từ
  [bên] trái
  the left-hand side of the street
  bên tay trái của đường phố
  a left-hand drive car
  xe hơi tay lái bên trái

  * Các từ tương tự:
  left-handed, left-handedly, left-handedness, left-hander