Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-hander /'left'hændə[r]/  

  • Danh từ
    người thuận tay trái
    cú đấm tay trái