Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tiền láng (chơi bài)
    tiền hùn nhau
    Danh từ
    mèo, mèo con (tiếng nói của nhi đồng)