Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc) đá đỉnh vòm
    (thường số ít)(lóng) nguyên tắc cơ bản, yếu tố chủ chốt (trong một kế hoạch, một chính sách…)