Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impregnable /im'prəgnəbl/  

  • Tính từ
    không thề đánh chiếm được (pháo đài…) sự kiên cố
    vững chắc (lý lẽ, cách phòng thủ…)