Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ) (Mỹ)
    như hide-out