Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giun sán

    * Các từ tương tự:
    helminthiasis, helminthic, helminthology