Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helminthology /helmin'θɔlədʤi/  

  • Danh từ
    khoa giun sán