Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helminthic /hel'minθik/  

  • Tính từ
    (thuộc) giun sán
    tẩy giun sán; trừ giun sán
    Danh từ
    (y học) thuốc giun sán