Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helminthiasis /helmin'θaiəsis/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh giun sán