Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (forbore; foreborne)
  nhịn, chịu đựng
  tính dịu dàng và chịu đựng của mẹ cô ấy
  anh ta không thể nói lên sự bất đồng của mình
  Danh từ
  (như forebear)

  * Các từ tương tự:
  forbearance, forbearing