Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

economize /i:'kɔnəmaiz/  

 • Ngoại động từ
  tiết kiệm, sử dụng tối đa, sử dụng tốt nhất (cái gì)
  Nội động từ
  tiết kiệm; giảm chi

  * Các từ tương tự:
  economize, economise, economizer