Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

retrench /ri'trent∫/  

 • Động từ
  giảm bớt [chi tiêu]
  retrench one's expenditure
  giảm bớt chi tiêu

  * Các từ tương tự:
  retrenchment