Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dressmaker /'dresmeikə[r]/  

  • Danh từ
    thợ may quần áo nữ