Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seamstress /'simstris/  

  • Danh từ
    (cách viết khác seampstress)
    chị thợ may