Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drainage /'dreinidʒ/  

 • Danh từ
  sự tháo nước, sự tiêu nước
  hệ thống mương máng cống rãnh
  nước thóat đi, nước tiêu (qua hệ thống mương máng cống rãnh)

  * Các từ tương tự:
  drainage-area, drainage-basin, drainage-tube