Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drainage-area /'dreinidʤ,eəriə/  

  • Danh từ
    lưu vực sông