Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drainage-tube /'dreinidʤtju:b/  

  • Danh từ
    (y học) ống dẫn lưu